DISTURBIS
Publicación periódica del Máster de Estética y Teoría del Arte Contemporáneo
Núm. 1  Primavera 2007
 

Disturbis de la sensibilitat, disturbis del coneixement


El gran art de tots els temps s’ha caracteritzat sempre per la seva força torbadora. Del Laookon a Damien Hirst passant per Botticelli o Miró, l’art altera, desordena el curs normal de les coses. I potser avui ho fa amb més intensitat i de més maneres diferents que en qualsevol moment del passat.

Des dels inicis de la modernitat, l’art i, amb ell, els discursos que intenten comprendre’l i explicar-lo, han estat sotmesos a l’imperatiu del canvi i l’evolució bo i responent a les necessitats canviants de la societat de cada època i moment. Això s’explica perquè l’art és una forma fonamental de pensar el món. I si en el món modern “tot el que és sòlid es dissol en l’aire”, això també s’ha de reflectir en els modes de pensar-lo. Tanmateix, la velocitat dels canvis en el món dels darrers decennis ha estat d’unes dimensions tan sorprenents que l’art ha hagut canviat de maneres imprevistes, i això a dut a què la tasca de pensar-lo també s’hagi vist abocada a canviar de forma sorprenent. El pensament sobre l’art contemporani es mou en un camp de forces molt complex i de tendències contradictòries. N’assenyalaré tres.

En primer lloc, la democratització que ha dut a fenòmens com que avui qualsevol cosa pot ser una obra d’art, fins al punt que la noció d’art s’ha desplaçat de l’objecte cap al concepte i l’experiència. Avui és art cuinar sopa tailandesa per al públic com fa Tiravanija o dissenyar una pàgina web com a part d’un activisme polític com fan el grup de Yomango. Sembla que en art anything goes, tot val, que és la divisa postmoderna. Avui l’art s’ha fet accessible a un nombre de ciutadans potencialment il·limitat, encara que no hagi de tenir mai el mateix nombre de seguidors que el futbol. Però avui, com va dir Josef Beuys, jederman ist ein Küntsler, tots som artistes. Fins i tot, en aquesta república de les arts, everyone is a critic, tos som crítics. Ara bé, també és cert que en front d’aquests aspectes de la democratització de la creació, la recepció i la pròpia ontologia de l’art, també hi ha moviments de tendència antagònica, perquè el pluralisme del món de l’art també porta la tribalització, és a dir, la formació de grups que només s’entenen entre ells, com sectes amb els seus idiolectes i signes d’identitat diferenciats, de vegades, fins l’autisme.

En segon lloc, la mercantilització sembla dominar completament el món de l’art que, contra les previsions de Marx i tants avantguardistes, ha estat subsumit sota el capital com qualsevol altra branca de la producció. L’art no és enemic del capital, encara que molts aspectes dels processos de democratització apuntin en direcció contrària.

En tercer lloc, malgrat aquesta subsunció sota el capital, l’art contemporani té una clara tendència cap a la politització. L’art polític és potser avui el centre de gravetat de les expressions artístiques de l’art feminista, ètnic, gay, activista, etc. Però, alhora, aquesta politització potser tendeix a ser neutralitzada com a mercaderia, és a dir, queda estetitzada, com a obra museable, exposable, subvencionable i, fins i tot, col·leccionable.

Tota aquesta constel·lació complexa fa que sigui necessari canviar els nostres vocabularis, renovar el nostres conceptes i revisar els nostres arguments. Comprendre l’art alhora que veu la llum és difícil. El pensament tendeix a fer com l’Òliba de Minerva, que alça el vol quan el dia ha passat. Es tracta que els disturbis de la sensibilitat que ens provoca l’art contemporani es converteixin en disturbis productius del coneixement. Aquest és el desafiament, el repte: com es deia en els vells temps, fer que la teoria i la praxi siguin interdependents.DISTURBIS

Publicación Semestral

ISSN: 1887-2786

Dirección: Jèssica Jaques, Gerard Vilar

Secretaria Editorial: Gabi Berti, Pol Capdevila

Consejo Editorial:  Félix de Azúa, Noel Carroll, Alexander G. Düttmann, Anna Maria Guasch, Jordi Ibáñez Fanés, Vicente Jarque, Rosa Mª Malet, Chus Martínez, Christoph Menke, Yves Michaud, Joan Minguet, Miquel Molins, Francisca Pérez Carreño, Martí Perán, Oriol Pibernat

Correo: master.estetica@uab.es

Web: http://www.disturbis.netDisturbios de la sensibilidad, disturbios del conocimiento


El gran arte de todos los tiempos se ha caracterizado por su fuerza turbadora. Del Laooconte a Damien Hirst pasando por Botticelli o Miró, el arte altera, desordena el curso normal de las cosas. Y tal vez hoy lo haga con mayor intensidad y de modos más plurales que en cualquier momento del pasado.

Desde los inicios de la modernidad, el arte y, con él, los discursos que intentan comprenderlo y explicarlo, se han visto sometidos al imperativo del cambio y la evolución conforme a las necesidades cambiantes de la sociedad de cada época y momento. Ello se explica porque el arte es una forma fundamental de pensar el mundo. Y si en el mundo moderno “todo lo que es sólido se disuelve en el aire”, eso mismo se ha de reflejar en los modos de pensarlo. La velocidad de los cambios en el mundo ha sido, sin embargo, en las últimas décadas, tan vertiginosa que el arte ha debido transformarse de maneras imprevistas, lo que ha comportado que también la labor de pensarlo se haya visto en la necesidad de cambiar de una forma sorprendente. El pensamiento sobre el arte contemporáneo se mueve en un campo de fuerzas muy complejo y de tendencias contradictorias. Señalaré tres.

En primer lugar, la democratización que ha conducido a fenómenos como que actualmente cualquier cosa pueda ser considerada una obra de arte, hasta el punto de que la noción de arte se ha desplazado del objeto al concepto y a la experiencia. Hoy es arte cocinar sopa tailandesa para el público, como hace Tiravanija, o diseñar una página web como parte de un activismo político, como hacen el grupo de Yomango. Se diría que en arte anything goes, todo vale, que es la divisa posmoderna. Hoy el arte se ha hecho accesible a un número de ciudadanos potencialmente ilimitado, aunque nunca llegue a tener la misma cantidad de seguidores que el fútbol. Pero hoy, como declaró Josef Beuys, jederman ist ein Küntsler, todos somos artistas. Incluso, en esta república de las artes, everyone is a critic, todos somos críticos. Ahora bien, es igualmente cierto que frente a estos aspectos de la democratización de la creación, la recepción y la propia ontología del arte, existen también movimientos de tendencia antagónica, porque el pluralismo del mundo del arte lleva implícita la tribalización, es decir, la formación de grupos que sólo se entienden entre sí, como sectas con sus idiolectos y sus signos de identidad diferenciados, en ocasiones, hasta el autismo.

En segundo lugar, la mercantilización parece dominar por completo el mundo del arte, el cual, contra las previsiones de Marx y de tantos vanguardistas, ha quedado, como cualquier rama de la producción, subsumido al capital. El arte no es enemigo del capital, a pesar de que muchos aspectos de los procesos de democratización apunten en dirección contraria.

En tercer lugar, más allá de esta subsunción al capital, el arte contemporáneo muestra una clara tendencia a la politización. El arte político es tal vez hoy el centro de gravedad de las expresiones artísticas del arte feminista, étnico, gay, activista, etc. Pero, al mismo tiempo, dicha politización tiende a ser neutralizada en tanto que mercancía, esto es, resulta estetizada, en tanto que produce obra museable, exponible, subvencionable e, incluso, coleccionable.

Toda esta compleja constelación hace necesario replantear nuestros vocabularios, renovar nuestros conceptos y revisar nuestros argumentos. Comprender el arte en el instante en que ve la luz es difícil. El pensamiento tiende a hacer como la lechuza de Minerva, que alzaba el vuelo con el ocaso. Se trata de que los disturbios de la sensibilidad que provoca el arte contemporáneo se conviertan en disturbios productivos del conocimiento. Este es el desafío, el reto: como se decía en los viejos tiempos, hacer que la teoría y la praxis vayan de la mano.


    EDITORIAL


© Disturbis. Todos los derechos reservados. 2007